Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Tea Moments en haar klanten. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van Tea Moments. Tea Moments behoudt zich het recht  voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: V.O.F. Tea Moments
Handelend onder de naam/namen: Tea Moments
Vestigings- en bezoekadres: Puntegaalstraat 303, 3024 EB ROTTERDAM

Telefoonnummer: +31 6 53683120
E-mail: info@teamoments.nl

KvK-nummer: 57425825
BTW-nummer: 852574782B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumenten ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarde langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Tea Moments maakt  gebruik van afbeeldingen deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tea Moments niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Bestelling
5.1 Een bestelling is eerst geplaatst - en de overeenkomst tot stand gekomen - na de online validatie van een betalingstransactie, de orderbevestiging op scherm en vervolgens de bevestiging van de bestelling per e-mail. De e-mail bevat de ordergegevens.

5.2 De ondernemer accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen binnen Nederland.

5.3 Een bestelling kan plaatsvinden vanuit het buitenland maar momenteel accepteert de ondernemer alleen Nederlandse creditcards (MasterCard, Visa en American Express) en iDEAL.

Artikel 6. Betaling
6.1 De betaling van het orderbedrag door de consument vindt online plaats. De consument kan kiezen tussen iDEAL of verschillende creditcards. Het betalingsverkeer wordt afgehandeld door een erkende en beveiligde betalingendienst. Verwerking en validatie geschiedt online.

6.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor onregelmatigheden in het betalingsverkeer die zich afspelen buiten haar invloedssfeer.

6.3 Leveringen aan ondernemers voor weder verkoop geschied altijd met een bijgevoegd factuur die doch uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan moet worden.

Artikel 7. Kwaliteit
7.1 De website geeft een impressie van de te leveren producten.  Het vermelde gewicht is indicatief. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht kunnen zich voordoen.

7.2 De ondernemer verpakt de producten op dusdanige wijze dat deze door PostNL zonder kwaliteitsverlies bij de ontvanger bezorgd kan worden. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is kan de consument met de afdeling klantenservice info@teamoments.nl contact opnemen en zal de ondernemer deze afhandelen.

Artikel 8. Herroepingsrecht bij levering van producten
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9. Kosten in geval van herroeping
9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
10.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 11. Bezorging
11.1 Indien de bestelling op een normale werkdag is geplaatst vóór 17.00 uur wordt getracht deze binnen twee werkdagen te bezorgd. De producten worden door de ondernemer  aangeboden aan Postnl die verdere bezorging voor zijn rekening zal nemen.

11.2 Geen bezorging vindt plaatst op Zondagen en Feestdagen, tenzij anders aangegeven.

11.3 De ondernemer behoudt zich het recht voor geplaatste bestellingen bestemd voor ontvangers op recreatiegebieden zoals kampeerterreinen, bungalowparken, jachthavens en ziekenhuizen, hotels  en ontvangers op militaire afdelingen of schepen te annuleren. In dat geval wordt de betaling gerestitueerd.

De ondernemer kan bij grote bestellingen afwijken van de leveringstermijn. In overeenstemming met de klant zal een nieuwe leveringsdatum worden afgesproken nog vorens de bestelling definitief wordt.

Artikel 12. Klachtenregeling
12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy
13.1 De ondernemer behandelt de order-informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden gegeven dan wel verkocht.

13.2 Elke vorm van misbruik van de site, stalking of oplichting zal worden doorgegeven aan de Internet-provider en aan de politie.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
14.1 De naam Tea Moments, het beeldmerk en alle overige inhoud op de website en webshop zijn door het intellectueel eigendom exclusief voorbehouden aan Tea Moments en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Tea Moments worden gebruikt.

14.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's en tekst op de website(s), zijn het intellectuele eigendom van Tea Moments en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van  Tea Moments.

14.3 Op transacties met de ondernemer is Nederlands Recht van toepassing.

 

Rotterdam, 16 maart 2017